Õpilasesindus

Õpilasesindus tegutseb põhimääruse alusel. Õpilasesindus esindab õpilaskonda koolisisestes suhetes ning suhetes teiste organisatsioonide, asutuste ja isikutega.

Õpilasesinduse eesmärgiks on:

  • kaitsta õpilaste huve ja seaduslikke õigusi
  • aidata kaasa õppetöö ja koolielu korraldamisele
  • aidata kaasa koolielu probleemide lahendamisele
  • kujundada üksteist austavaid käitumistavasid õpilaste omavahelises suhtluses, suhetes õpetajatega ja kooli juhtkonnaga
  • järgida ja edendada kooli traditsioone
  • hea seista õpilaste õpimotivatsiooni ja õpikeskkonna kvaliteedi eest
  • parandada õpilaste vaba aja sisustamise võimalusi
  • suurendada noorte osalust, kes aitavad kaasa kodanikuühiskonna arengule
  • esindada kooli õpilasi kohaliku omavalitsuse ja riigi tasandil

Õpilasesindusega võib liituda iga õpilane, kes on avatud uutele väljakutsetele ja projektidele, saates liitumissoovi meiliaadressile opilasesindus@tk.edu.ee. Uued liikmed valitakse õpilaste poolt.