Kooliastmed

Tabasalu Koolis tegutsevad kolm kooliastet, millest igaühel on oma selgelt eristuv spetsiifika.

  • I kooliaste (1.-3. klass)
  • II kooliaste (4.-6. klass)
  • Progümnaasium (7.-9. klass)

Õpime õppima

Algkoolist saab alguse kõige tähtsam oskus nii koolis kui elus – oskus ja huvi õppida.

Tabasalu põhikool on kõige pikaajalisema traditsiooniga põhikool Harku vallas. Eriliseks teeb selle asjaolu, et meil on õpetamas jätkuvalt palju pedagooge, kes alustasid oma õpetajatööd Tabasalu koolis 30 aasta eest ning aastate jooksul on lisandunud ka uusi kolleege. Seeläbi on loodud unikaalne meeskond, kus pikaajaline kohapealne kogemus on segunenud uute tulijate uute ideede ja mõtetega. Nii saamegi uhkust tunda erakordselt ühtse õpetajaskonna üle, kellel on tugevad üheskoos tegutsemise traditsioonid ning samuti on igapäevaseks omavaheliste parimate kogemuste vahetamine, mille tulemusena õpilaste õppetöö on kujundatud koolirõõmu ja häid õpitulemusi loovaks.

I kooliaste

Tabasalu algkooliastmes on ainsa koolina Harku vallas loodud suunaklassid, mis on mõeldud soodustama õpilaste erihuvisid. Matemaatika- ja muusika suund (MA-MU) ning keelekallakuga suunaklass saavad süvendatud õpet vastavatel suundadel, mis on loonud võimaluse koondada sarnase ainehuviga õpilased ühte klassikollektiivi ning seeläbi võimaldada neile süvendatud õpet vastaval suunal. Tugevad ainealased tulemused on taganud ka iga-aastaselt väga tiheda konkursi vastavatesse klassidesse pürgimisel.

II kooliaste

Seoses üleminekuga klassiõppelt aineõppele asendub alates kuuendast klassist suunaklasside süsteem lennupõhise tasemerühmade süsteemiga. Kuigi klassikomplektid jäävad samaks, siis paljudes ainetes toimub õppetöö lennuüleselt, kus õpilased jagunevad gruppidesse, mis vastab iga õpilase puhul tema õpihuvile ja õpivõimekusele konkreetses aines.

Tuleviku õpikeskkond

Tabasalu Kooli õpikeskkond on erakordne oma õuevahetundide võimaluse, suusaradade/suusabaasi, ujula/spa, mitmete spordisaalide (lauatennis, squash, jõusaal, idamaine saal, võimlemissaal, akrobaatika ja tantsusaal ning suur spordisaal) ning kõrgel tasemel varustatud klassiruumidega.

Ülimoodne uus õppehoone 1.-5. klassidele

Kooli kasvamisega kaasas käimiseks valmis 2021. aastal uus ja ka rahvusvahelises mastaabis ülimalt kaasaegne õppehoone just Tabasalu Kooli põhikoolile. Uue õppehoone osaks on uus multifunktsionaalne aula/spordisaal ja maksimaalsel tasemel varustatud klassiruumid, mis võimaldavad kõigi uuenenud õpikäsitluse metoodikate igapäevast rakendamist (grupitööd soodustavad õpipesad, kergesti liigendatav klassimööbel, liitseinad suuremate grupiprojektide läbiviimiseks, täismahus interaktiivsed tahvlid ja digilahendused ning rohkemat käelist tegevust võimaldav õpivara).

Tegevused

Õpilaste kooliteed on meie majas rikastatud mitmete vahvate algatustega. Kõik ikka selleks, et õpilaste koolitee oleks mitmekesine ja põnev.

Meie kool on algklassides rakendanud nii VEPA käitumisoskuste metoodikat kui ka teise klassini toimuvat kujundavat hindamist. 2019. alates rakendub koolis KiVA programm.

Lisaks sellele toimuvad koolis regulaarselt erinevad vahvad üritused ja ettevõtmised, millede eesmärgiks on õpilaste kooliteed mitmekesisemaks ja huvitavamaks muuta. Paljudest populaarsetest üritusteks on tänaseks saanud iga-aastased traditsioonid. Olgu selleks ettevõtlusest aimu andvad õpilaslaadad, enesekindlust arendavad näitused ja esinemised. Alltoodus on nimekiri tunnivälistest sündmustest, millest õpilased iga-aastaselt osa saavad:
· sügisandide näitus
· leivanädal
· mardi-ja kadripäev
· päkapikupäev
· jõululaat
· emakeelepäev (nädal)

—————————————————————————————–

Progümnaasium

Tabasalu Kooli progümnaasiumi aste (7.-9. klass) on olnud Harku valla ainsaks progümnaasiumiks juba üle 30 aasta.
Progümnaasiumi jooksul annavad õpilased õpilased viimase lihvi oma põhiharidusele ning sillutavad raja edasisteks valikuteks eluteel.

Lennupõhised tasemerühmad

6. klassist alguse saav lennupõhine tasemerühmade süsteem jätkub progümnaasiumis. Vastav süsteem tähendab seda, et kuigi klassikomplektid jäävad samaks, siis paljudes ainetes toimub õppetöö lennuüleselt. Õpilased jagunevad gruppidesse, mis vastavad iga õpilase puhul tema õpihuvile ja õpivõimekusele konkreetses aines. Mõnes mõttes võiks tasemerühmasid ka temporühmadeks nimetada – õpilased jagatakse gruppidesse muuhulgas ka sellel alusel, kui palju aega nad vajavad õpitulemuse saavutamiseks. Tasemerühmade mõte on, et õpilane saaks õppida võimalikult homogeenses rühmas, kus enamike õpilaste tempo ja teadmised on sarnased, sest sellisel juhul on ka edasiliikumine kõige sujuvam.

Õpilaste arengu toetamine

7.-9. klassis veedetud aeg on paljude õpilaste jaoks kõige olulisemateks kujunemise aastateks. Sellesse vanusevahemikku jääb peamine üleminek lapsest täiskasvanuks ning koos sellega kaasnevad mitmed väljakutsed. Õpilased otsivad oma identiteeti ja kohta ning selle juures võib päris sagedasti tekkida vajadus või soov täiendava juhendamise (sh hingelise) osas.

Kool on jõudsalt laiendanud oma tugimeeskonna võimekust just selleks, et tagada õpilaste toetamine erinevate murede lahendamisel. Koolis töötab tänaseks kolm sotsiaalpedagoogi, koolipsühholoog ja kaks abiõpetajat. Täiendavalt on igas klassis iganädalased regulaarsed klassijuhatajatunnid. Samuti on õpetajatel iga nädal konsultatsiooni aeg, mille käigus on õpilastel soovi korral võimalik raskemaid teemasid õpetaja personaalsel juhendamisel läbida.