Hoolekogu

Kooli hoolekogu on alaliselt tegutsev organ, mille ülesanne on kooli õpilaste, pedagoogide, kooli pidaja, õpilaste vanemate, vilistlaste ja kooli toetavate organisatsioonide ühistegevus õppe ja kasvatuse suunamisel, planeerimisel ja jälgimisel ning õppeks ja kasvatuseks paremate tingimuste loomine. Hoolekogu moodustatakse ja selle töökord kehtestatakse kooli pidaja poolt kehtestatud korras.

Hoolekogusse kuuluvad kooli pidaja (Harku vald) esindaja, õppenõukogu esindaja(d), lastevanemate esindaja(d), vilistlaste esindaja, kooli toetavate organisatsioonide esindaja, õpilasesinduse esindaja ja õpilaste esindaja.

  • Kooli pidaja esindaja määratakse hoolekogusse volikogu otsusega.
  • Õppenõukogu esindaja(d) valib kooli õppenõukogu.
  • Lastevanemate esindajad valitakse lastevanemate koosolekul.
  • Kooli vilistlaste esindaja valib hoolekogusse vallavalitsus vilistlaste ettepaneku(te) alusel.
  • Kooli tegevust toetavate organisatsioonide esindaja valib hoolekogusse vallavalitsus organisatsiooni(de) ettepaneku(te) alusel.
  • Õpilasesinduse esindaja valitakse kooli õpilasesinduse koosolekul, mille kutsub kokku õpilasesinduse juht.
  • Õpilaste esindaja valib õpilasesindus 3. kooliastme klasside õpilaste hulgast.

Antud kord sätestab kooli hoolekogu liikmete valimise alused ja reeglid ning valitud liikmete volituste aja.