Kooliastmed

Tabasalu Kooli kooliastmed

Tabasalu Koolis tegutsevad kolm kooliastet, millest igaühel on oma selgelt eristuv spetsiifika. Tabasalu I. kooliaste (1-4. klass), II. kooliaste (5-6. klass), progümnaasium (7-9. klass).

Tabasalu I. ja II. kooliaste on nn põhikool, mis on üks kuuest põhikoolist Harku vallas ning on pikki aastaid säranud valla kõige tugevamate tulemustega erinevatel õpioskuste võistlustel ja on sarnaselt teiste valla põhikoolidega kõrge õpilaste rahuloluga.

Progümnaasiumi astme teeb eriliseks asjaolu, et tegu on Harku valla ainsaks progümnaasiumiga, kuhu koonduvad ka teiste valla koolide õpilased.

Õpime õppima

Algkoolist saab alguse kõige tähtsam oskus nii koolis kui elus – oskus ja huvi õppida.

Tabasalu põhikool koosneb algkoolist (1-4 klassiaste) ja põhikoolist (5-6 klassiaste). Tabasalu põhikool on kõige pikaajalisema traditsiooniga põhikooli aste Harku vallas. Eriliseks teeb selle asjaolu, et meil on õpetamas jätkuvalt palju pedagooge, kes alustasid oma õpetajatööd Tabasalu põhikooli astmes 30. aasta eest ning aastate jooksul on lisandunud ka uusi kolleege. Seeläbi on loodud unikaalne meeskond, kus pikaajaline kohapealne kogemus on segunenud uute tulijate uute ideede ja mõtetega. Nii saamegi uhkust tunda erakordselt ühtse õpetajaskonna üle, kellell on tugevad üheskoos tegutsemise traditsioonid ning samuti on igapäevaseks omavaheliste parimate kogemuste vahetamine, mille tulemusena õpilaste õppetöö on kujundatud koolirõõmu ja häid õpitulemusi loovaks.

I. kooliaste (1-4. klass)

Tabasalu algkooliastmes on ainsa koolina Harku vallas loodud suunaklassid, mis on mõeldud soodustama õpilaste erihuvisid. Matemaatika- ja muusika suund (MA-MU) ning keelekallakuga suunaklass saavad süvendatud õpet vastavatel suundadel, mis on loonud võimaluse koondada sarnase ainehuviga õpilased ühte klassikollektiivi ning seeläbi võimaldada neile süvendatud õpet vastaval suunal. Tugevad ainealased tulemused on taganud ka iga-aastaselt väga tiheda konkursi vastavatesse klassidesse pürgimisel.

II. kooliaste

Seoses üleminekuga klassiõppelt aineõppele asendub alates viiendast klassist suunaklasside süsteem lennupõhise tasemerühmade süsteemiga. Kuigi klassikomplektid jäävad samaks, siis paljudes ainetes toimub õppetöö lennuüleselt, kus õpilased jagunevad gruppidesse, mis vastab iga õpilase puhul tema õpihuvile ja õpivõimekusele konkreetses aines. Näiteks usume, et spordipoistel on kehalises kasvatuses põnevam palli mängida teiste spordipoistega. Spordikaugematel õpilastel jällegi on hulka toredam mängida palli teiste pallimängus nõrgematega, sest seeläbi on igaühel võimalus ennast platsil väärtuslikuna tunda (kaasatus kõigile ja väljakutse tugevamatele).

Andmed

Innove teostab iga-aastaselt üle-riigilist uuringut, milles võrreldakse Eesti koolide erinevaid tulemusnäitajaid. Alltoodus on viimase (2018) aasta näitajad Tabasalu algkooli õpilaste tagasiside ja Eesti koolide keskmise võrdluses:

Selline üheskoos õpilastele parima hariduse nimel tegutsemise läbi on loodud väga kõrgetasemelise põhikool. Näiteks viimatistel Harjumaa algklasside õpioskuste mõõduvõtmisel pälvis Tabasalu Kool tubli kolmanda koha 33. kooli arvestuses.

Tuleviku õpikeskkond

Tabasalu Kooli õpikeskkond on erakordne oma õuevahetundide võimaluse, suusaradade/suusabaasi, ujula/spa, mitmete spordisaalide (lauatennis, squash, jõusaal, idamaine saal, võimlemissaal, akrobaatika ja tantsusaal ning suur spordisaal) ning kõrgel tasemel varustatud klassiruumidega.

Algkooli õpikeskkond

Meie algkooli õppetöö toimub kaasaegsetes ja hea tehnikaga varustatud ruumides. 2008. aastal rajatud algklasside hoonele on aja jooksul lisandunud enamikes klassides olev interaktiivne esitlustehnika (smart-tahvlid), õpilasekeskne rekreatsiooniala, õuevahetunde lõbusamaks tegev ja lauatennist jm tegevusi võimaldav sisehoov. Noorema vanuseastme õpilased saavad algklasside hoones olla oma eakaaslastega koos ning olla oma majas peremeesteks.

II. kooliastme õpikeskkond

2021. aasta seisuga toimub 5-6. põhikooli klasside õppetöö peahoones, mis hoolimata oma 1986. valmimise aastast on läbimõeldud ja korralikult rahastatud renoveerimise tsükli läbi jooksvalt kaasajastatud ning kõige kõrgematele õpikeskkonna nõuetele vastav. Ka peahoones on lisatud mugavaid rekreatsioonialasid, koos ligemale 50 mugava diivani, infotahvlite jpm-ga. Seeläbi saame uhkust tunda kõrgetasemelise ja õpilase poole vaatava õppekeskkonna üle.

Ülimoodne uus I. ja II. kooliastme õppehoone

Kooli kasvamisega kaasas käimiseks valmis 2021. aastal uus ja ka rahvusvahelises mastaabis ülimalt kaasaegne õppehoone just Tabasalu Kooli põhikoolile. Uue õppehoone osaks on uus multifunktsionaalne aula/spordisaal ja maksimaalsel tasemel varustatud klassiruumid, mis võimaldavad kõigi uuenenud õpikäsitluse metoodikate igapäevast rakendamist (grupitööd soodustavad õpipesad, kergesti liigendatav klassimööbel, liitseinad suuremate grupiprojektide läbiviimiseks, täismahus interaktiivsed tahvlid ja digilahendused ning rohkemat käelist tegevust võimaldav õpivara).

Põhikooli sh algklasside õppetöö loodavas uues põhikooli hoones algab hiljemalt 2021 septembris. 2018.aastal läbiviidud arhitektuurikonkursi võitis meie kooli ajalugu ja eripärasid läbinisti tundev arhitektuuribüroo, kus meeskonnas ka meie kooli vilistlane.

Tegevused

Õpilaste kooliteed on meie majas rikastatud mitmete vahvate algatustega. Kõik ikka selleks, et õpilaste koolitee oleks mitmekesine ja põnev.

Meie kool on algklassides rakendanud nii VEPA käitumisoskuste metoodikat kui ka teise klassini toimuvat kujundavat hindamist. 2019. alates rakendub koolis KiVA programm.

Lisaks sellele toimuvad koolis regulaarselt erinevad vahvad üritused ja ettevõtmised, millede eesmärgiks on õpilaste kooliteed mitmekesisemaks ja huvitavamaks muuta. Paljudest populaarsetest üritusteks on tänaseks saanud iga-aastased traditsioonid. Olgu selleks ettevõtlusest aimu andvad õpilaslaadad, enesekindlust arendavad näitused ja esinemised. Alltoodus on nimekiri tunnivälistest sündmustest, millest õpilased iga-aastaselt osa saavad:
· sügisandide näitus
· leivanädal
· mardi-ja kadripäev
· päkapikupäev
· jõululaat
· emakeelepäev (nädal)

Vastuvõtt

Tabasalu Kooli 1. klassi vastuvõtmise kohta saab lugeda lähemalt siit.

—————————————————————————————–

Progümnaasium

Tabasalu Kooli progümnaasiumi aste (7.-9. klassiaste) on olnud Harku valla ainukeseks progümnaasiumiks juba 32. aastat.

Progümnaasiumi aste (7-9. klass) on kooliaste, mille jooksul õpilased õpilased annavad viimase lihvi oma põhiharidusele ning seeläbi sillutavad tee edasisteks valikuteks eluteel.

Tulemusnäitajad

Tabasalu Ühisgümnaasiumi progümnaasiumi eesmärk on tagada õpilastega koostöös kõikide eelduste täitmine, et õpilastel oleks võimalik jätkata oma haridusteed. Progümnaasiumi kooliastme edukust mõõdetakse riiklikult järgnevates peamistes tulemusnäitajates:

Lennupõhised tasemerühmad

5. klassist alguse saav lennupõhine tasemerühmade süsteem jätkub progümnaasiumis. Vastav süsteem tähendab seda, et kuigi klassikomplektid jäävad samaks, siis paljudes ainetes toimub õppetöö lennuüleselt. Õpilased jagunevad gruppidesse, mis vastavad iga õpilase puhul tema õpihuvile ja õpivõimekusele konkreetses aines. Näiteks usume, et spordipoistel on kehalises kasvatuses põnevam palli mängida teiste spordipoistega. Spordikaugematel õpilastel jällegi on hulka toredam mängida palli teiste pallimängus nõrgematega, sest seeläbi on igaühel võimalus ennast platsil väärtuslikuna tunda (kaasatus kõigile ja väljakutse tugevamatele).

Seoses sellega, et Harku vallas on Tabasalu progümnaasium ainsaks progümnaasiumi haridust pakkuvaks kooliks, koonduvad valla kodulähedaste koolide (Vääna, Vääna-Jõesuu, Muraste, Harkujärve) õpilased 7. klassi õppima Tabasalu Ühisgümnaasiumisse. Selle tulemusena on võimalik lennupõhiste tasemerühmade kasutegurit võrreldes 5-6. klassiastmega veelgi suurendada, sest mida suurem on õpilaste hulk, kes tasemerühmadesse jagunevad, seda täpsema tasememääratlusega kujunevad tasemerühmad.

Lennupõhised tasemerühmad

Seoses Tabasalu Ühisgümnaasiumi hariduslinnakusse 2021. aastal lisanduvate uute õppehoonetega (1-6. klassiaste ja Riigigümnaasium (10-12. klassiaste)), jääb kogu tänane peahoone progümnaasiumi õpilaste kasutada. See tähendab seda, et 2019. aastal kogu kooliperet (1-12. klassiaste) mahutav koolimaja jääb ainult 7-9 klasside kasutada. Selle tulemusena tekib arvestatavalt lisa õppepinda.

See muutus võimaldab oluliselt ümber kujundada olemasoleva peahoone just progümnaasiumi vajadustele vastavaks.

Olulist lisandväärtust saab looma eraldiseisev loodusainete (loodusõpetus, füüsika, keemia, bioloogia, geograafia) korrus, kus saab paiknema kõrgel tasemel ja kaasaegset STEM õppe (loe: õpe, kus vaadatakse ühe tervikuna loodusnähtuseid ainete üleselt) läbiviimist võimaldav loodusainete labor.

Näide: Kui me räägime füüsikas täna optikast ja bioloogias silmast, siis me saame seda teha ühtseks seotud (lõimitud) tervikuna.

Samuti täienevad oluliselt võimalused kunstide, tööõpetuse ja käsitöö vallas, kus ruumid sisustatakse moodsamate ja ja kaasaegse õpikäsitluse läbiviimist soosivate vahenditega.

Lisandunud ruum mõjutab ka igapäevaseid asju nagu tunniplaan ja ruumijaotus, sest meie õpetajad saavad endale koduklassid, mis ühtlasi annab ka õpilastele kindla teadmise, et kus üks või teine tund toimub ja vajadus regulaarse tunniplaani rakenduse vaatamise järgi kahaneb.

Õpilaste arengu toetamine

7-9. klass on paljude õpilaste jaoks kõige olulisemateks kujunemise aastateks. Sellesse vanusevahemikku jääb peamine üleminek lapsest täiskasvanuks ning koos sellega kaasnevad mitmed väljakutsed. Õpilased otsivad oma identiteeti ja kohta ning selle nn. puberteediea juures võib päris sagedasti tekkida vajadus või soov täiendava juhendamise (sh hingelise) osas.

Koolina soovime õpilasi sellel teekonnal igal sammul toetada. Seetõttu oleme alates 2018/2019 õppeaastast rakendanud kogemusõpet, mille sisu annavad edasi erinevad teemavaldkondade eksperdid ning teemade ring ulatub rahakoti planeerimisest; inimese psühholoogia; suhete- ja seksuaalse käitumiseni. Õpilastelt saadud tagasiside vastavale ainele on olnud erakordselt positiivne.

Täiendavalt on kool jõudsalt laiendanud oma tugimeeskonna võimekust just selleks, et tagada õpilaste toetamine erinevate murede lahendamisel. Koolis töötab tänaseks kolm sotsiaalpedagoogi, koolipsühholoog ja kaks abiõpetajat. Täiendavalt on igas klassis iganädalased regulaarsed klassijuhataja tunnid. Kooli kõik õpetajad pakuvad iga nädal regulaarset konsultatsioonitunni aega, mille käigus on õpilastel võimalik raskemaid teemasid õpetaja personaalsel juhendamisel selgeks saada.