Muudatused uuel õppeaastal Tabasalu Koolis

Alates 2023/24. õppeaastast on Tabasalu Kooli õppetöös järgmised muudatused:

  • tunnid hakkavad toimuma 80-minutiliste plokkidena;
  • koolipäev algab kell 8:30 kõigis õppehoonetes;
  • kokkuvõttev trimestripõhine hindamine asendub hindamisega poolaastas;
  • muutuvad hinnete “6” ja “7” protsendivahemikud.

Tunnid 80-minutiliste plokkidena

Kahe tavalise pikkusega tunni asemel hakkavad toimuma 80-minutilised tunniplokid. Uus korraldus võimaldab õpilastel süveneda teemasse pikema aja jooksul ning aitab saavutada sügavamat arusaamist ja selle tulemusena ka kõrgemaid õpitulemusi. Seejuures on õpilaste fookus suunatud vähematele ainetele päeva jooksul, mistõttu väheneb ka õpilaste kodutööde maht. Uusi teadmisi kinnistatakse ja korratakse juba tunnis.

80-minutilise ploki jooksul on võimalik lõimida erinevaid õppeaineid, töövõtteid ja meetodeid. Samuti toimuvad plokis vajaduspõhised liikumis- ja virgutuspausid, et toetada õpilaste tähelepanu- ja keskendumisvõimet. 

Koolipäev algab kell 8:30 kõigis õppehoonetes

80-minutilised tunniplokid võimaldavad kohandada päevakava nii, et koolipäev algab kõigis õppehoonetes 8:30 ja lõpeb hiljemalt 15:05. Sellega tagame õpilastele vajaliku puhkeaja ning võimaluse  tegeleda oma huvialade ja meelepäraste tegevustega.

Pikemad vahetunnid on sisustatud mitmekesiste tegevustega, mis aitavad õpilasi eemal hoida nutiseadmetest ja annavad positiivset energiat kogu koolipäevaks. Samas võimaldab pikem vahetund rahulikus tempos einestada.

Uus päevakava:

1. plokk söök  2. plokk söök 3. plokk PP söök 4. plokk
pikkus 80 min 30 min 80 min 30 min 80 min 15 min 80 min
kellaaeg 8:30-9:50 vahetund 10:20-11:40 vahetund 12:10-13:30 vahetund 13:45-15:05

 

Kokkuvõttev hindamine poolaastati

Varasem trimestripõhine hindamine asendub hindamisega poolaastati. 

Hinnete “6” ja “7” protsendivahemikud muutuvad

Hinnete “6” ja “7” protsendivahemikud muutuvad järgmiselt:

  • hinne “6” 90-99% (varem 90-95%)
  • hinne “7” 100% (varem 96-100%)

Pärast uue hindamissüsteemi rakendamist leidsid õpetajad üsna ruttu praktilise töö käigus, et hinne “7” peaks võrduma veatu tööga, s.t 100%. Sellisel juhul eristub see kui õpilase erakordne tulemus. 

Õppeainetes või õppeülesannetes, kus protsentuaalselt ei hinnata, jääb kehtima, et õpilase tööd hinnatakse hindega “7”, kui lahendus/idee on unikaalne ja õige või lähenemine eriti huvitav ning originaalne.