Tabasalu Kooli hindamissüsteem uueneb.

Eesti koolis on hindamiseks traditsiooniliselt kasutatud  viiepallisüsteemi, nii ka Tabasalu Koolis. 

90-100% – „5”
75-89% – „4”
50-74% – „3”
20-49% – „2” – negatiivne sooritus
0-19% – „1” – negatiivne sooritus

Tegemist on lihtsa ja arusaadava mudeliga, mis on siiani toiminud hästi. Samas on osad Eesti koolid hakanud kasutama ka teistsugust lähenemist s.h sõnalist tagasisidestamist, täht- või sümbolite süsteemi, mitteeristavat hindamist ning seitsme- ja kümnepallisüsteemi. Seda teemat on põhjalikult uurinud Tartu Ülikooli sotsiaalteaduslike rakendusuuringute keskus (RAKE) koostöös Tartu Ülikooli tudengite ning ekspertidega Tartu Ülikooli haridusuuenduskeskusest. Nende lõpparuanne Eesti üldhariduskoolides kasutatavatest hindamissüsteemidest on leitav siit.  

Lõpparuande kohaselt on viiepallisüsteemi kasutamise põhjusteks peamiselt traditsioonid ja kehtivad regulatsioonid. Suurima eelisena tuuakse esile, et viiepallisüsteemis hinnang annab kiire ning kõigile üheselt arusaadava (positiivse või negatiivse) signaali, st on kõige konkreetsem ja objektiivsem. 

Samas on selle puuduseks liiga suur keskmise hinde vahemik (50-74%). Sama hinde saavad õpilased, kes on omandanud kas peaaegu kolmveerand (74%) või vaid pool (50%) õpitulemustest. Kuigi eesmärk on õppida teadmistele, siis reaalsuses on hinnetel väga oluline mõju õpilase enesehinnangule ja ka õpimotivatsioonile ning pigem on kujunenud nii, et hindel “3” on nii õpilaste, lapsevanemate kui ka õpetajate seas negatiivne konnotatsioon.

Uuring tõi välja ka kaks kooli, kus on kasutusel viiepallisüsteemist laiem numbriline skaala. Ühes neist on kasutusel seitsmepallisüsteem ja teises koolis kümnepallisüsteem. Need koolid on täheldanud laiema skaala kasutuselevõtuga kaasnenud positiivset mõju õpilaste motivatsioonile, kuna hinnete vahemikud on väiksemad ja tagasiside seetõttu täpsem. Samas toovad laiemat skaalat kasutavad koolid välja, et see sunnib pingutama ka kõige võimekamaid õpilasi.

Eeltoodust lähtuvalt on Tabasalu Kool otsustanud alates 2022/23 õ.a hindamisel kasutusele võtta seitsmepallisüsteemi. Uue hindamiskorraldusega saab tutvuda PK õppekava alt siit (punkt 8. Hindamise korraldus põhikoolis).

Täpne numbriline ülevaade hakkab olema ka e-koolis hinnetelehe selgituste all. Uues süsteemis plusse ja miinuseid ei ole, sest laiem skaala annab juba võimaluse diferentseerimiseks.

Uus süsteem:

Seitsmepallisüsteemi % Seitsmepallisüsteemi sõnaline hinnang
96–100% – „7” suurepärane
90–95% – „6” väga hea
75–89% – „5” hea
65–74% – „4” keskpärane
50–64% – „3” rahuldav
20–49% – „2” puudulik
0–19% – „1” nõrk

Uue hindamissüsteemiga soovime tõsta õpilaste õpimotivatsiooni ja sellega kaasnevat koolirõõmu.

Soovime kõigile ilusat uue õppeaasta algust!